01.02.2024. Skolas padomes lēmumi:

1. Skolas padomes priekšsēdētājs – Oskars Zuģickis, skolas padomes priekšsēdētāja vietniece – Diāna Soldāne, sekretāre – Inga Limbēna.
2. Iesaistīties Vecāku dienas pasākumos 29.02.2024.
3. Aicināt skolēnu parlamenta locekļus iesaistīties pilsētas pasākumos.
4. Skolas padomes sēde 2024.gada maijā.
 

19.10.2023. Skolas padomes lēmumi:

1. Skolas padomē ievēlēti šādi vecāki: O.Zuģickis, D.Soldāne, I.Limbēna, J.Zeiļa, K.Čāmāns, L.Vingre.
2. Organizēt Vecāku dienu 2024.gada februārī: vecāku piedalīšanās mācību stundās un vecāki vada klases stundas.
 

08.06.2023. Skolas padomes lēmumi:

1. Saskaņot skolas iekšējās kārtības noteikumus, kuri stāsies spēkā no 2023.gada 1.septembra.
2. Organizēt vecāku aptauju par izglītojamo drošību mācību procesa laikā, atrodotiesārpus skolas telpām. Septembris-oktobris.
 

27.04.2023. Skolas padomes lēmumi:

1. Saskaņot individuālo mācību līdzekļu sarakstu 2023./2024.m.g., kuri jāiegādājas vecākiem, un ievietot to skolas mājas lapā.
2. Saskaņot skolas formu 1.-3.klasēs, lietišķo apģērbu 4.-9.klasēs un svētku apģērbu 1.-9.klasēs un informāciju ievietot skolas mājas lapā.
3. Informāciju par skolas formu un lietišķo apģērbu nosūtīt vecākiem un skolēniem e-klasē.
4. Klašu vecāku sapulcēs pārrunāt par skolas formu 1.-3.klasēs, lietišķo apģērbu 4.-9.klasēs un svētku apģērbu 1.-9.klasēs un obligātu šo noteikumu ievērošanu.
5. Skolas iekšējās kārtības noteikumos aktualizēt punktus par skolas formu 1.-3.klasēs, lietišķo apģērbu 4.-9.klasēs un svētku apģērbu 1.-9.klasēs.
6. Skolas padomes sēde – 08.06.2023.
 

15.12.2022. Skolas padomes lēmumi:

1. Organizēt izglītojamo aptauju par skolas formas nepieciešamību – 2023.gada janvāris – februāris (klašu audzinātāji).
2. Organizēt vecāku aptauju klasēs par skolas formas nepieciešamību – 2023.gada janvāris – februāris (klašu vecāku pārstāvji).
3. Organizēt klases audzinātājas un vecāku individuālu tikšanos par izglītojamā mācību sasniegumiem, talantiem un nākotnes nodomiem.
4. Organizēt paplašināto skolas padomes sēdi par skolas formu. – aprīlis
 

12.10.2022. Skolas padomes lēmumi:

1. Saskaņot izmaiņas Skolas padomes sastāvā: O.Zuģickis, R.Velika, J.Zeiļa, D.Soldāne, I.Limbēna, A.Pastuhova;
pašvaldības pārstāvis: L.Plavinska;
skolotāji: R.Anspoka, D.Melāne-Griņoka, T.Laizāne;
izglītojamie: L.Šapkova, G.Maizītis, E.Irbe.
2. Organizēt diskusiju klašu vecāku pārstāvjiem, pedagogiem un citiem interesentiem par skolas formas nepieciešamību un izglītības iespējām skolā – 15.12.2022..
3. Uz skolas 20 gadu jubilejas koncertu tiek aicināti vecāki, iesaistoties ar idejām, piedaloties videofilmu konkursā – 23.11.2022.
4. Lekcijas vecākiem par tematiem: drošība tīmeklī, labbūtība, iekļaujoša izglītība iekļaujošā sabiedrībā, izglītojamo vecumposma īpatnībām.
 

2021./2022. m.g.

 


25.05.2022. Skolas padomes lēmumi:

1. Skolas iekšējo kārtības noteikumu papildināšana, precīzāk nosakot mobilo telefonu lietošanas noteikumus skolā.
2. Sadarbība ar pašvaldības policiju 2022./2023. m.g.
3. Rudenī paplašinātajā skolas padomē organizēt paneļdiskusiju “Brīvā laika pavadīšana” un/ vai “Bez mājas darbiem brīvdienās”.
4. Skolas mājas lapā ievietot papildināto individuālo mācību līdzekļu sarakstu 2022./2023.m.g. un mācību grāmatu un darba burtnīcu sarakstu.
 
24.02.2022. Skolas padomes lēmumi:
 
1. 2022./2023.m.g. sākumā iepazīstināt skolas padomi un klašu vecāku pārstāvjus ar Kārtību par attālināto mācību darba organizāciju.
2. Atkārtoti nosūtīt informāciju e-klasē vecākiem, skolēniem un skolotājiem, ka “hibrīdstundu” laikā:
a) obligāti jāpieslēdzas ar ieslēgtu ekrānu un savu vārdu un uzvārdu,
b) ja neieslēdz ekrānu, skolotājs brīdina, tad ieliek “n” žurnālā,
c) ja skolēns traucē stundu, zīmē uz ekrāna un pēc aizrādījuma nepārtrauc, tad skolotājs atslēdz no stundas un ieliek “n”,
d) skolēnam arī attālināti jāpilda skolotāja uzdotie uzdevumi, darba lapa u.c.
3. Izvērtēt iespēju no 2022./2023.m.g. vadīt Sporta un veselības stundu bloku baseinā.
4. No 2022.gada 1.marta 1.-3.klašu skolēniem mutes un deguna aizsegi nav jāvalkā mācību stundās un interešu izglītības pulciņos.,
 

24.01.2022. Paplašinātās skolas padomes lēmumi: 

1. Informāciju par mājas karantīnu, mājas izolāciju un atgriešanos skolā nosūtīt vecākiem e-klasē.
2. Izglītības iestādē gan stundās, gan starpbrīžos jāvalkā mutes un deguna aizsegs, ko izsniedza skolā, bet, ja tas neapmierina, tad pašiem jāiegādājas medicīniskais mutes un deguna aizsegs.
3.
Skolas padomes sēde plānota 24.02.2022.

27.10.2021. Skolas padomes lēmumi:

1. Apstiprināt skolas padomes reglamentu, ņemot vērā redakcionālus labojumus.
2. Saskaņot grozījumus skolas Iekšējās kārtības noteikumos.
3. Saskaņot grozījumus Kārtībā mācību procesa organizēšanai Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai.
4. Skolas padomes sēdes protokolu, pievienotos dokumentus nosūtīt skolas padomei
saskaņošanai.
5. Skolas mājas lapā izveidot sadaļu “Skolas padome”, kurā ievietot skolas padomes
reglamentu, padomes sastāvu un skolas padomes lēmumus.

29.09.2021. Paplašinātās skolas padomes lēmumi:

1. Skolas padomē ievēlēti šādi vecāki: Oskars Zuģickis (skolas padomes priekšsēdētājs), Ruta
Velika (skolas padomes priekšsēdētājas vietniece), Diāna Soldāne, Jānis Zeiļa, Kristīne Kokina,
Tatjana Tukāne.
2. Nosūtīt e-klasē Skolas padomes reglamentu klašu vecāku pārstāvjiem zināšanai.
3. Nosūtīt e-klasē prezentāciju “Informācijas apmaiņa” klašu vecāku pārstāvjiem informācijai
vecākiem.
4. Skolas padomes (6 ievēlētie vecāki+3 skolēni+3 skolotāji) sēde notiks 2021.gada 27.oktobrī.

 

Informācija mājaslapā aktualizēta – 31.01.2022