Bibliotēkas lietošanas kārtība
1.Vispārīgā kārtība  1.1. Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēkas lietošanas kārtība reglamentē Vienības pamatskolas bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, informācijas resursu un elektroniskās informācijas resursu izmantošanu.
  1.2. Vienības pamatskolas bibliotēkas lietošanas kārtība stājas spēkā ar tās apstiprināšanas dienu.
  1.3. Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, bibliotēkas reglaments un bibliotēkas lietošanas kārtība.
  1.4. Bibliotēka veic Vienības pamatskolas izglītojamo, pedagogu un darbinieku bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu.
  1.5. Vienības pamatskolas bibliotēkas nodrošina mācību procesu ar valsts pamatizglītības standartam atbilstošu literatūru, sekmē izglītojamo intelektuālo un emocionālo izaugsmi, pedagogu profesionālās izaugsmes meistarības pilnveidošanu.

2.Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība  2.1. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas kārtību.
  2.2. Pamatojoties uz Bibliotēku likumu, kas nosaka veikt precīzas darbības krājuma uzskaitē, skola izmanto bibliotēku IS (informācijas sistēmu) ALISE.
  2.3. Katrs Daugavpils Vienības pamatskolas izglītojamais un darbinieks kļūst par skolas bibliotēkas lietotāju, kuram tiek izveidots bibliotēkas lasītāja formulārs un piešķirts bibliotēkas lietotāja numurs BIS elektroniskajā datu bāzē.
  2.4. BIS lasītāja formulārā tiek ievadīti personas dati un reģistrēta informācija par izsniegtajiem iespieddarbiem, to saņemšanas un nodošanas termiņiem. Automatizētajā sistēmā lasītāja paraksts nav nepieciešams.
  2.5. Par korektu datu ievadi un aizsardzību atbild bibliotekārs.

3.Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība  3.1. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.
  3.2. Bibliotēka nodrošina pieeju mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu un nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, internetam un elektroniskās informācijas resursiem.
  3.3. Bibliotēkas grāmatu un citu izdevumu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas.
  3.4. Lietotājam ir jāievēro saņemto izdevumu lietošanas termiņš. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš 1.- 9. klašu izglītojamajiem ir 14 dienas. Grāmatas, pēc kurām ir liels pieprasījums, izsniedz uz īsāku termiņu. Mācību grāmatas izsniedz uz mācību gadu.
  3.5. Lietotājiem līdzņemšanai izsniedz ne vairāk kā 5 grāmatas.
  3.6. Skolas pedagogiem izsniegtajiem metodiskajiem līdzekļiem lasīšanas laiks netiek normēts. Izņēmuma gadījumā, ja grāmatu pieprasa arī cits pedagogs, tiek noslēgta vienošanās par grāmatas lietošanas laika termiņiem.
  3.7. Lietotājs no jauna var saņemt iespieddarbus tikai tad, kad ir atnesis atpakaļ saņemtos, kuru lietošanas termiņš ir beidzies. To iespējams pagarināt, ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji.
  3.8. Lietošanas termiņu neievērošanas gadījumā, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un regularitāti, parādniekiem var tikt liegta jaunu krājuma vienību izsniegšana uz mājām līdz parāda nokārtošanai, bet atļauta to lietošana skolas bibliotēkas lasītavā.
  3.9. Jaunākos žurnālus, laikrakstus, uzziņu literatūru, reto un bieži pieprasīto izdevumu vienīgos eksemplārus, kas ir lasītavas fondā, uz mājām neizsniedz.

4.Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumi  4.1. Izmantot bibliotēkas krājumu, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes.
  4.2. Saņemt lietošanā mācību procesam nepieciešamās mācību grāmatas.
  4.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus no bibliotēkas fonda.
  4.4. Saņemt palīdzību grāmatu izvēlē un informācijas atrašanā.
  4.5. Apmeklēt bibliotēkā rīkotos pasākumus un izstādes, iesniegt priekšlikumus bibliotēkas darbības uzlabošanai.
  4.6. Iepazīties ar bibliotēkas lietošanas kārtību un ievērot to.
  4.7. No skolas bibliotēkas atļauts iznest tikai pie bibliotekāra reģistrētas grāmatas un citus krājuma materiālus.
  4.8. Saudzēt skolas īpašumu: inventāru, iespieddarbus. Iespieddarbos nedrīkst izdarīt nekādas atzīmes un svītrojumus, locīt vai izplēst lapas. Par pamanītiem bojājumiem obligāti jāpaziņo bibliotekārei.
  4.9. Lietotājam nozaudētos vai sabojātos bibliotēkas izdevumus (neatkarīgi no tā vai tas ir noticis apzināti vai nejauši) jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem, par to vienojoties ar skolas bibliotekāri.
  4.10. Izglītojamajiem, izstājoties no skolas, vai pedagogiem un darbiniekiem, mainot darbavietu, visas grāmatas ir jānodod skolas bibliotēkā, pretī saņemot bibliotekāra izsniegtu apliecinājumu par saistību nokārtošanu ar skolas bibliotēku.
  4.11. Bibliotēkā neienest un nelietot pārtikas produktus.
  4.12. Bibliotēkā jāievēro kārtība un klusums. Lietotājiem, kuri neievēro bibliotēkas lietošanas kārtību, traucē darbu citiem apmeklētājiem, vai bibliotēkas darbiniekiem, ir jāatstāj bibliotēka.

Mācību grāmatu lietošanas kārtība
  1. Jaunā mācību gada sākumā bibliotekāre izsniedz klašu audzinātājiem mācību grāmatas pēc izglītojamo skaita.
  2. Klases audzinātājs izsniedz katram izglītojamajam mācību grāmatas un brīdina izglītojamos par mācību grāmatu izmantošanas noteikumiem.
  3. Izglītojamie ir atbildīgi par saņemto mācību grāmatu saudzēšanu.
  4. Saņemot mācību grāmatas, izglītojamajam ir jāpārliecinās, vai grāmatas nav bojātas
  5. Grāmatas bojājuma gadījumā par to uzreiz jāziņo klases audzinātājai un bibliotekārei (līdz esošā mācību gada 25. septembrim). Ja ir tāda iespēja, tad tā ir uzreiz jāsamaina bibliotēkā.
  6. Uzreiz pēc saņemšanas mācību grāmatas beigās, speciāli tam paredzētā vietā, jāieraksta savs vārds, uzvārds, mācību gads.
  7. Mācību grāmatas obligāti jāapvāko.
  8. Skolas administrācijai un bibliotekārei ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt skolēnu mācību grāmatu stāvokļa un apvākojuma pārbaudi.
  9. Skolēniem mācību gada noslēgumā jānodod bibliotēkā visas mācību grāmatas. Izstājoties no skolas mācību gada laikā, jāsaņem bibliotekāres apliecinājums par saistību nokārtošanu.
  10. Pirms nodošanas mācību grāmatas ir jāsaved kārtībā, nepieciešamības gadījumā jāsalabo, jāizdzēš izdarītie ieraksti. Ja tas nav izdarīts, grāmatas var netikt pieņemtas.
  11. Ja mācību grāmata tiek nozaudēta vai neatgriezeniski bojāta, tā jāaizvieto ar identisku izdevumu.
  12. Mācību gada beigās bibliotekāre savāc izglītojamo mācību grāmatas.
  13. Mācību grāmatas jaunajam mācību gadam izsniedz pēc saistību nokārtošanas starp izglītojamo un bibliotekāri par iepriekšējo mācību gadu.

Datoru lietošanas kārtība
  Bibliotēkas datori ir paredzēti mācību darbam. Tos drīkst izmantot jebkurš Daugavpils Vienības pamatskolas izglītojamais vai pedagogs, ievērojot zemāk minētos noteikumus.

1. Ievērot darba drošības un aizsardzības instrukcijas, kas paredz darba izpildes un uzvedības noteikumus, strādājot pie datora.
2. Datorus var izmantot:

 • mācību stundās, ja tās paredzētas bibliotēkā;
 • pēc stundām;
 • citos laikos, ja tas saskaņots ar bibliotekāri.

3. Strādājot pie datora, drīkst:

 • gatavoties mācību stundām;
 • strādāt ar datorenciklopēdijām un apmācošajām programmām.

4. Strādājot pie datora, nedrīkst:

 • bojāt bibliotēkas inventāru;
 • atvienot vai pievienot datora ierīces (austiņas, klaviatūru, peli utml.), atvērt datora korpusu vai pārvietot datorus bez atbildīgā skolotāja atļaujas;
 • mainīt datora uzstādījumus;
 • izmantot ar datorvīrusiem inficētus failus un diskus;
 • trokšņot un traucēt citu darbu;
 • spēlēt datorspēles;
 • spēlēt tīkla spēles, apmeklēt WEB lapas, kas satur erotiskus, vardarbīgus un citus ar mācībām nesaistītus materiālus;
 • ēst vai dzert.

5. Datoru lietotāju pienākumi:

 • atstāt savu darbavietu kārtībā;
 • beidzot darbu izslēgt datoru;
 • par pamanītiem traucējumiem datora darbā nekavējoties ziņot bibliotekārei;
 • pildīt šos noteikumus un sekot, lai to dara arī citi.

  Par šo noteikumu neievērošanu vajadzības gadījumā, saskaņojot ar skolas administrāciju, tiek piemērotas atbilstošas sekas, kas noteiktas Iekšējās kārtības noteikumos 5.15.1. punkts.