Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2020./2021.m.g.

Izvērtējot 2019./2020.m.g. rezultātus, konstatējām, ka individuālās nodarbības izglītojamajiem palīdzēja mazināt riskus, jo izglītojamie, kuri iesaistījās individuālajās nodarbībās, nepalika uz atkārtotu mācību gadu.

Tiekoties klātienē vai attālināti, izglītojamo vecāki pozitīvi atsaucās par nodarbībām pavasarī, kuru laikā skolotāji konsultēja savus skolēnus attālināti. Gandrīz visi vecāki piekrita, ka šajā mācību gadā skolēni turpinās apmeklēt individuālās nodarbības. 9.klašu izglītojamie sekmīgi pabeidza mācību gadu un ieguva pamatizglītības dokumentu.

2020./21.m.g.konsultācijas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, kā arī nodarbības ar psihologu un sociālo pedagogu notiks 17 izglītojamajiem. Šīs nodarbības vērstas uz to, lai izglītojamie tiktu motivēti sadarboties, mācīties un iesaistīties dažādās aktivitātēs un saņemt pietiekamu vērtējumu mācību priekšmetos, lai novērstu risku palikt uz atkārtotu mācību gadu.

Informāciju sagatavoja: Edīte Zdanovska