Izglītojamo reģistrēšana 1. klasē 2023./2024. mācību gadam

Pamatojoties uz 2022. gada 15. decembra Daugavpils domes saistošiem noteikumiem Nr. 34 „Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē”,  no  01.02.2023. līdz 28.02.2023.  (no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00, plkst. 11.50- 12.20 pārtraukums) vecāki (aizbildņi) varēs  iesniegt iesniegumus izskatīšanai par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Daugavpils Vienības pamatskolas 1. klasē 2023./2024. mācību gadā vienā no veidiem:

    • klātienē, izglītības iestādē iesniedzot iesniegumu un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka (aizbildņa) personību apliecinošu dokumentu, kā arī aizbildnim uzrādot bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu (pielikums Nr. 1);
    • iesūtot uz iestādes oficiālo elektronisko pastu: pasts@vienibaspsk.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu (pielikums Nr. 2) un tam pievienojot šādu dokumentu kopijas:

–  bērna dzimšanas apliecība,

– vecāka personību apliecinošs dokuments (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu).

Vecākiem (aizbildņiem), kuri iesniedza ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, rakstisku apliecinājumu saņem  izglītības iestādē ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc elektroniski iesniegtā iesnieguma nosūtīšanas.

 

Iesniedzot iesniegumu elektroniski, jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tie iesniegumi, kas iesūtīti sākot ar 01.02.2023. plkst. 8.00. Vienas darba dienas laikā izglītības iestāde informēs iesniedzēju par iesniegumu reģistrāciju vai, ja iesniegums iesūtīts pirms plkst. 8.00, par atteikumu to reģistrēt. Tiks saglabāta arī kārtība, ka vecāki (aizbildņi) bērnu kā nākamo pirmklasnieku var reģistrēt tikai vienā pašvaldības izglītības iestādē.

 

Prioritātes izglītojamo uzņemšanai 1. klasē ir spēkā no 01.02.2023. līdz 15.02.2023.:

       • izglītojamajiem, kuriem Daugavpils Vienības pamatskolā mācās brāļi vai māsas (1.- 8. klasē);
       • izglītojamajiem, kuru vecāki strādā Daugavpils Vienības pamatskolā.
       • „Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē” teksts  un iesniegumi (pielikums Nr.1, pielikums Nr. 2) pieejami pielikumā.

Pielikums Nr.1 Vecāku iesnieguma veidlapa iesniedzot klātienē

Pielikums Nr.2  Vecāku iesnieguma veidlapa iesniedzot ar elektronisko parakstu

Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1. klasē

 

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils Vienības pamatskolas administrācija

 

 

Informācija mājaslapā ievietota – 28.11.2023