Dabaszinības vācu valodā

2022./2023. mācību gada pirmajā semestrī 3. klašu skolēni uzsāka apgūt dabaszinības ar vācu valodas elementiem. Šis fakultatīvs ir piedāvāts CLIL projekta ietvaros, kura gaitā notiek satura un valodas integrētā apguve. Svešvaloda tiek izmantota, lai nodot un apgūt cita mācību priekšmeta saturu, veicināt sadarbību un attīstīt kritisko domāšanu. 

Katra CLIL nodarbība bija saistīta ar apgūtām tēmām dabaszinību mācību priekšmetā, kuru laikā tika nostiprinātas jau esošās zināšanas un apgūts jaunais vārdu krājums vācu valodā. Skolēni veidoja plakātus par mežu, sastādīja barības ķēdes, veica eksperimentus, mācījās leksiku svešvalodā un runāja īsos teikumos. Noslēgumā semestra laikā apgūtais vārdu krājums tika arī aktivizēts, izspēlējot interaktīvo Kahoot spēli. 

Sadarbība starp abiem mācību priekšmetiem turpināsies arī otrajā semestrī.

Informāciju sagatavoja 3. klašu audzinātājas un vācu valodas skolotāja

Informācija mājaslapā ievietota – 21.12.2022