Iegūldījusm_Tavā_Nakotnē_Logo

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” mērķis ir mudināt jauniešus iegūt pamatizglītību, saņemot individuālo atbalstu. Motivācijas trūkums un nepatika pret mācībām ir galvenie traucējošie faktori.

Šogad projekts ir noslēdzies. Izvērtējot vairāku gadu garumā sniegto atbalstu, secinājām, ka tas tiešām daudziem skolēniem deva iespēju vēlreiz izprast un nostiprināt mācību stundās apgūto vielu, kā arī mazināt risku atkārtot mācību gadu.

Arī šī mācību gada pirmajā semestrī projektā tika iesaistīts skolēni un skolotāji, tai skaitā, skolas izglītības psihologs. Individuālais atbalsts tika sniegts tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, angļu valoda un matemātika. Skolēniem tika dota iespēja nostiprināt zināšanas ne tikai mācību priekšmetos, bet arī iegūt atbalsta personāla palīdzību.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore skolā Diāna Melāne-Griņoka


Iegūldījusm_Tavā_Nakotnē_Logo

Izvērtējot 2021. / 2022. mācību gada rezultātus, tika konstatēts, ka projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” individuālās konsultācijas deva skolēniem iespēju vēlreiz izprast un nostiprināt mācību stundās apgūto vielu, kā arī mazināt risku atkārtot mācību gadu.

Arī otrajā semestrī projektā tika iesaistīts 21 skolēns un 14 skolotāji, tai skaitā, skolas logopēds, izglītības psihologs un sociālais pedagogs. Individuālais atbalsts tika sniegts tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, angļu valoda un matemātika. Skolēniem tika dota iespēja nostiprināt zināšanas ne tikai mācību priekšmetos, bet arī iegūt atbalsta personāla palīdzību. Konsultācijas notika gan klātienē, gan attālināti.  

Turpinot darbu nākamajā mācību gadā, ceram uz skolēnu aktīvu iesaisti, atbildības sajūtas stiprināšanu, kā arī uz vecāku atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore skolā Diāna Melāne-Griņoka

Iegūldījusm_Tavā_Nakotnē_Logo
           Šajā mācību gadā skolā arī tiek īstenots projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projektā pirmajā semestrī ir iesaistīts 21 izglītojamais no 2.-9. klasēm un 16 pedagogi, tai skaitā, izglītības psiholoģe un sociālais pedagogs. Galvenokārt tiek sniegtas individuālās konsultācijas latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā, kā arī psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas.  

           Novēršot risku mācību gada noslēgumā saņemt zemu vērtējumu vai palikt uz atkārtotu mācību gadu, konsultācijas tiek realizētas klātienē vai attālināti. Individuālais atbalsts ir nepieciešams ne tikai mācību vielas apgūšanai, neskaidrību noteikšanai un atrisināšanai, bet arī jebkuras dzīves situācijas izskatīšanai. Izglītojamie labprāt iesaistās individuālajās sarunās par aktuālām tēmām. 

2021./2022.m.g.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore skolā Diāna Melāne-Griņoka


Nozīmīgs darbs projektā

Trešo gadu īstenojot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” mūsu skolā, varam secināt, ka īpaši šajā attālināto mācību laikā un stingru ierobežojumu laikā atbalsts un uzmundrinājums kļuva īpaši svarīgs, tāpēc individuālas psihologa un sociāla pedagoga konsultācijas ir ļoti aktuālas. Vadot konsultācijas, ievērojām, ka skolēni īpaši vēlas runāt par savām jūtām, pārdzīvojumiem un uztraukumiem. Jebkura dzīves situācija var kļūt par konsultācijas tēmu. Skolēni labprāt vēlas runāt par vientulību, drūmām domām, saskarsmi, nomierināšanās paņēmieniem. Tieši tagad individuālajās konsultācijās ir tā iespēja izrunāties un saņemt atbalstu. Konsultācijās īpaši akcentējam pozitīvās domāšanas nozīmi, sniedzam ieteikumus kā organizēt savu mācību dienu, pārrunājam nomierināšanās un relaksācijas metodes, mācāmies motivācijas paņēmienus. Var novērot, ka skolēni labprāt uzklausa un pieņem mūsu ieteikumus, veic pašvērtējumu un izvirza mērķus.

Bieži mēs skolēniem sakām: “Tiecies dzīvot bez grūtībām? Atceries, ozoli izaug stipri pie spēcīgiem vējiem!”

Viss būs labi! Dzīvo aktīvi, domā pozitīvi!

Informāciju sagatavoja izglītības psiholoģe Tatjana Laizāne un sociālais pedagogs Neļa Ivanovska.

 

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2020./2021.m.g.

     2020./2021.m.g. 1.semestrī projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tika iesaistīti 17 izglītojamie un 10 pedagogi, izglītības psiholoģe un sociālais pedagogs. Lai novērstu risku mācību gada noslēgumā saņemt zemu vērtējumu vai palikt uz atkārtotu mācību gadu, izvērtējot vecāku vēlmes un atsauksmes, izglītojamo ieinteresētību un skolotāju iespējas piedāvāt individuālās konsultācijas, 2.semestrī atbalsts tiks sniegts 18 izglītojamajiem. Galvenokārt tās ir individuālas konsultācijas latviešu vai angļu valodās, matemātikā, psihologa vai sociālā pedagoga konsultācijas. Individuālās konsultācijas ir ļoti nepieciešamas attālināto mācību laikā, lai atbalstītu skolēnus gan mācību priekšmetu satura apguvē, gan motivētu mācīties, plānot savu laiku.

     Ceram, ka sniedzot individuālu atbalstu izglītojamajiem, skolēni kļūs atbildīgāki, patstāvīgāki, organizējot savu mācību darbu un apgūstot nepieciešamās zināšanas, lai varētu turpināt izglītību nākamajā klasē.

 

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore skolā Edīte Zdanovska

 

Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

2019./2020.m.g.

Izvērtējot 2019./2020.m.g. rezultātus, konstatējām, ka individuālās nodarbības izglītojamajiem palīdzēja mazināt riskus, jo izglītojamie, kuri iesaistījās individuālajās nodarbībās, nepalika uz atkārtotu mācību gadu.

Tiekoties klātienē vai attālināti, izglītojamo vecāki pozitīvi atsaucās par nodarbībām pavasarī, kuru laikā skolotāji konsultēja savus skolēnus attālināti. Gandrīz visi vecāki piekrita, ka šajā mācību gadā skolēni turpinās apmeklēt individuālās nodarbības. 9.klašu izglītojamie sekmīgi pabeidza mācību gadu un ieguva pamatizglītības dokumentu.

2020./21.m.g.konsultācijas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, kā arī nodarbības ar psihologu un sociālo pedagogu notiks 17 izglītojamajiem. Šīs nodarbības vērstas uz to, lai izglītojamie tiktu motivēti sadarboties, mācīties un iesaistīties dažādās aktivitātēs un saņemt pietiekamu vērtējumu mācību priekšmetos, lai novērstu risku palikt uz atkārtotu mācību gadu.

Informāciju sagatavoja: projekta koordinatore skolā Edīte Zdanovska