Skolotāju metodiskie lasījumi Daugavpils Vienības pamatskolā

2.maijā skolā notika nozīmīgs metodisks pasākums, kuram skolotāji bija gatavojušies visu mācību gadu- metodiskie lasījumi.
32 skolotāji četrās radošajās grupās prezentēja savus metodiskos darbus, notika domu apmaiņa ar kolēģiem par to, kā efektīvāk palīdzēt skolēniem mācīties un izprast sabiedriski nozīmīgus jautājumus.
Skolotāju darbu tematika bija saistīta ar skolas metodiskā darba prioritātēm- skolēnu mācību motivācijas veicināšanu, IKT efektīvu pielietojumam mācību procesā, kā arī ar cilvēktiesību un vērtībizglītības jautājumiem, jo tie skolai īpaši nozīmīgi ir tieši šogad, kad esam kļuvuši par UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībniekiem.
Lai pieredzes apmaiņa būtu daudzpusīgāka un interesantāka, radošajās grupās darbojās dažādu jomu skolotāji.
Pedagogi stāstīja par saviem metodiskajiem meklējumiem pozitīvas mācību motivācijas veicināšanā- par daudzveidīgu metožu pielietojumu sākumskolā, par mācību projektiem, skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanas iespējām, par rotaļu, didaktisko un lomu spēļu pielietojumu gan sākumskolā, gan pamatskolas klasēs, mācot valodas, fiziku, informātiku, ķīmiju, par IKT pielietojumu ģeogrāfijas un angļu valodas stundās. Nozīmīga pieredze ir latviešu valodas skolotājām, kuras iepazīstināja ar darba sistēmu skolēnu lasītprasmes attīstīšanai, jo tās attīstības līmenis ļoti ietekmē katra skolēna vēlmi mācīties. Matemātikas skolotājām, savukārt, ir vērtīga pieredze atraktīvu ārpusstundu pasākumu organizēšanā matemātikā. Diskusijas darba grupās skāra arī pozitīvas, skolēnu radošumu attīstošas mācību vides veidošanas jautājumus.
Skolotājiem bija iespēja iepazīt kolēģu darbu arī vērtībizglītības jomā – latviešu valodā, mūzikā, vizuālajā mākslā.
Metodiskā pasākuma nozīme-skolotāju vēlme rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem savā darbā, savstarpēja bagātināšanās, skolotāju metodisko kompetenču pilnveide ar mērķi veidot mācību procesu piemērotu un interesantu skolēniem.

Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022