Skolotāju apbalvošanas pasākums Daugavpils pilsētas Domē

16.maijā Daugavpils pilsētas Domē tika godināti skolotāji, kuri rezultatīvi sagatavojuši skolēnus novada, valsts un starptautiskām olimpiādēm un konkursiem.
To skolotāju vidū, kuru audzēkņi parādījuši izcilus sasniegumus olimpiādēs un konkursos, bija 5 mūsu skolas skolotājas:
Ērika Locika- fizikas skolotāja,
Lilija Bužinska –matemātikas skolotāja,
Olga Gapejenkova-vācu valodas skolotāja,
Jolanta Boreiko-mūzikas skolotāja,
Regīna Stanķeviča-sākumskolas skolotāja.
Skolotājas tika apbalvotas ar Daugavpils domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes Atzinības rakstiem.
Paldies mūsu kolēģēm par viņu kvalitatīvo darbu skolēnu talantu un spēju attīstīšanā!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā: M.Baklāne

Informācija mājaslapā ievietota – 17.02.2022