Skolas forma

Skatīt www.elmosa.lv mājaslapā.

Atbalsts iespēja skolēnu formas tērpa iegādei

1. Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei ir paredzēts Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ir ieviests formas tērps.
2. Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:
2.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
2.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
3. Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.
4. Atbalsta pieprasītājs iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai rēķinu no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, ja pieprasīta izdevumu segšana.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 no 08.12.2016.

 

 

 

Informācija mājaslapā ievietota – 08.09.2021