Vispārīgā informācija

Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka ir Daugavpils Vienības pamatskolas struktūrvienība.

Skolas bibliotēkas telpas platība ir 82,3 m. Bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, kā arī lasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkota (iespēja lietot katalogus, datoru, printeri, internetu u.c.).

Bibliotēkas kopējais grāmatu fonds – 14793 eks., t. s. mācību grāmatas - 9884 eks., daiļliteratūra, enciklopēdijas, nozaru literatūra - 4909 eks.

Skolas bibliotēkā ir daudz interesantu bērnu un jauniešu grāmatu, liels izziņas materiālu krājums, metodiskā, pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra. Bibliotēkā ir brīva pieeja grāmatu krājumam. Lasītavā ir atrodamas vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas un cita izziņu literatūra, kā arī periodiskie izdevumi.

Bibliotēkā ir alfabētiskais un sistemātiskais katalogs, joprojām tiek strādāts pie elektroniskā kataloga veidošanas.

Skolas bibliotēkas darbības mērķis ir
līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību programmām.

Skolas bibliotēkas galvenie uzdevumi:
  • atjaunot un pilnveidot skolas mācību grāmatu un metodisko līdzekļu fondu, papildināt daiļliteratūras fondu atbilstoši jaunajiem mācību priekšmetu standartiem un programmām;
  • attīstīt skolēnu informācijprasmes, veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
  • palīdzēt skolēniem apgūt iemaņas kritiski novērtēt informāciju neatkarīgi no tās iegūšanas veida, formas vai informācijas avota;
  • attīstīt un stiprināt bērnos paradumu un prieku lasīt un mācīties;
  • organizēt pasākumus, kas veicina pilsonisko apziņu, piederības izjūtu Latvijas valstij un sabiedrībai;
  • nodrošināt brīvu pieeju informācijai, lai uzlabotu skolēnu un skolotāju zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni.
  •