Aktualitāšu arhīvs

2018./2019. mācību gads


Svešvalodu mācību priekšmetu koncerts ”Mans veltījums Latvijai 100.dzimšanas dienā”.


Svešvalodu mācību priekšmetu koncerts
”Mans veltījums Latvijai 100.dzimšanas dienā”.

Ieskandinot pasākumu virkni veltītu mūsu Latvijai dzimšanas dienā, 08.11. skolā notika mīļš un sirsnīgs koncerts” ”Mans veltījums Latvijai 100.dzimšanas dienā”.

Skolēni deklamēja dzejoļus, no kuriem daži bija pat pašsacerēti, dziedāja dziesmas par mūsu zemi, par tās krāšņo dabu un labajiem cilvēkiem dažādās valodās. Prieks, par skolēnu svešvalodu zināšanām, artistismu un cieņu pret savu valsti.

Paldies visiem dalībniekiem- skolēniem no 4.-9.klasei un visām svešvalodu skolotājām: vācu valodas sk. Maijai Baklānei un sk. Diānai Melānei, krievu valodas sk. Zojai Popadinai un sk. Nellijai Ivanovskai, angļu val. sk. Žannai Oļehnovičai un sk. Svetlanai Volosovai par jaukajiem priekšnesumiem un ieguldīto darbu, paldies informātikas sk. A. Ivanovai par tehnisko nodrošinājumu un sk. L.Razminovičai par vizuālo noformējumu un skolas vadībai par sniegto atbalstu.

14.11. 2018

WP_20181108_14_01_15_Pro WP_20181108_14_01_21_Pro WP_20181108_13_47_53_Pro WP_20181108_13_48_42_Pro WP_20181108_13_51_15_Pro WP_20181108_13_51_21_Pro WP_20181108_13_52_08_Pro WP_20181108_13_53_47_Pro WP_20181108_13_57_20_Pro WP_20181108_13_58_54_Pro jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja koncerta organizatore, svešvalodu MK vadītāja Sandra Šapale.

pievienots 16.11.2018; 16:00

Daugavpils Vienības pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas skolotājiem ‘’Erasmus’’.


5.septembrī Daugavpils Vienības pamatskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs pilsētas skolotājiem ‘’Erasmus + projekta’’Izglītības problēmas:Inovatīvas stratēģijas un instrumenti’’gūtā pieredze.
Semināra sākumā projekta koordinatore,Svetlana Volosova, iepazīstināja ar projekta mērķiem,projekta gaitu un rezultātiem.
Sākumsskolas skolotāja,Liāna Zvērbule, prezentēja metodiskās izstrādnes darbā ar bērniem ar mācīšanās grūtībām, kas tika izstrādātas un aprobētas skolā projekta laikā. Skolotāja pastāstīja par īsfilmu un ‘’klusās grāmatas’’ izmantošanu stundās.

Semināru noslēdza skolas direktore ,Edīte Zdanovska, pateicās visas skolas darbiniekiem par aktīvu un radošu darbu projektā.


Informāciju sagatavoja:
angļu valodas skolotāja,
projekta koordinatore
Svetlana Volosova

pievienots 16.11.2018; 13:08

3.b klases skolēni piedalās patriotisma projektā "Apsveikums Latvijai".


Šī projekta ietvaros sveicam Latviju tās simtgadē, nododot ziņojumu Morzes koda skanējumā, kā arī īpašā labdarības akcijā iepriecinām Latvijas bērnus.
Aicinām arī Jūs visus piedalīties labdarības akcijā, un uzrakstīt savu apsveikumu Morzes koda skanējumā (www.apsveikumslatvijai.lv)Informāciju sagatavoja
Sākumskolas skolotāja R.Kumpiņa

pievienots 13.11.2018; 16:24

Mārtiņ diena.


Ej, Mārtiņ, ej, Mārtiņ,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.


9. novembrī skolā notika 1. - 4. klašu rīkotais pasākums „Mārtiņdienas gadatirgus”.
Skolēni gadatirgū piedāvāja dažādus ar vecākiem gatavotus gardumus un pašu gatavotus darinājumus.
Paldies visiem, kas piedalījās Vienības pamatskolas Mārtiņdienas gadatirgū!


IMG_3826 IMG_3827 IMG_3828 IMG_3829 IMG_3831 IMG_3835 IMG_3836 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja
Sākumskolas skolotāja R.Kumpiņa

pievienots 13.11.2018; 15:53

22.novembrī Daugavpils Vienības pamatskolā Vecāku diena.


Cienījamie vecāki!

Aicinām 1.-9.klašu skolēnu vecākus:

apmeklēt 3. un 4. mācību stundas pēc saraksta no plkst. 10.30 līdz 12.20 – ar mērķi: iepazīt mūsdienīgu stundu
tikties ar priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem no plkst. 17.00 līdz 19.00.Skolas vadība

pievienots 13.11.2018; 10:24

Daugavpils Vienības pamatskola turpina darbu projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)Jau otro mācību gadu mūsu skola darbojas Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Pēc aktīvās vasaras, kad skolā darbojās Jauno zinātnieku vasaras skola un Valodu vasaras skola, turpinās nodarbības mācību gada laikā. Mūsu skolā izveidots plašs projekta aktivitāšu plāns, kas vērsts uz individuāla atbalsta sniegšanu skolēniem mācību stundās un ārpusstundu aktivitātēs. Projekta pasākumi notiek 5 darbības jomās: STEM un vide, valoda, kultūrizglītība un radošās industrijas, multidisciplinārā joma, kā arī sports un veselīgs dzīvesveids. Projekta piedāvājums mūsu skolā ir daudzveidīgs. Liela uzmanība tiek pievērsta izglītības kvalitātes uzlabošanai. Skolēni ar mācīšanās grūtībām saņem viņiem nepieciešamo atbalstu stundās, bet talantīgie skolēni var labāk sagatavoties olimpiādēm, kā arī praktiski darboties eksperimentos un radošos uzdevumos. Projektā turpinās visas nodarbības, kas bija pagājušajā mācību gadā. Kas jauns tieši šogad?

Sākumskolas klasēs jau pagājušajā mācību gadā strādāja skolotāju palīgi latviešu valodas un matemātikas stundās, šogad skolotāju palīgu darbs ir vēl vairāk paplašinājies. Skolotāju palīgi strādā visās matemātikas stundās 1.-4.klasēs.

Tāpat kā pagājušajā mācību gadā informātikas faniem būs iespēja piedalīties praktiskajās nodarbībās “Tehnoloģijas un radošums”, šogad palielinājies šo nodarbību skaits.

Darbam projektā pieņemtas arī jaunas skolotājas- I.Vīča (laikmetīgās dejas un ritmikas nodarbības), S.Lāce (skolotāja palīgs matemātikā).


Informāciju sagatavoja Maija Baklāne, direktores vietniece izglītības jomā.

pievienots 09.11.2018; 10:12

Aktualitātes UNESCO AS projektā.Oktobra brīvdienās (22.10.-26.10.) Latvijas pedagogu delegācija devās darba vizītē uz Somiju, lai iepazītu šīs valsts izglītības sistēmu, apmeklētu UNESCO asociētās skolas un iepazītos ar globālās izglītības īstenošanu mācību procesā. Delegācijas sastāvā bija UNESCO LNK izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa, VISC eksperti, kā arī Daugavpils Vienības pamatskolas UNESCO AS projekta koordinatore Maija Baklāne.

Apmeklējot Latokartanas pamatskolu, Latvijas delegācija iepazinās ar skolas vidi, darba organizāciju, vēroja mācību stundas. Skola darbojas no 2006.gada, tā ir UNESCO AS tīkla dalībskola, kas savā darbā īsteno UNESCO mērķus- sekmē izglītību ilgtspējīgai attīstībai, iekļaujošo izglītību, veicina globālo un nacionālo piederības sajūtu, atbalstot kompetenču apguvi, vērtību un attieksmju nostiprināšanu taisnīgas, tolerantas sabiedrības veidošanā. Izglītības procesā skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta globālās, nacionālās un lokālās identitātes, miera, cilvēktiesību, tolerances un kultūras daudzveidības jautājumiem. Skolas nozīmīgākās vērtības- atbildība un laba griba. Tās devīze :“Mūsu skola –laba skola visiem!” atklāj skolas būtību, daudzveidīgās iespējas, ko tā piedāvā skolēniem.

Globālās izglītības tēmas iekļautas izglītības saturā, tās skolā ir aktuālas, jo skolā valda kultūru dažādība, 30% skolēnu dzimtā valoda nav somu valoda. Tiek apgūta otra valsts valoda- zviedru valoda; skolēni var mācīties vairākas valodas- angļu, vācu, igauņu, krievu un citas. Cilvēktiesību, tolerances, kultūru daudzveidības jautājumi ir svarīgi skolas ikdienā. UNESCO formulētos globālās izglītības mērķus dara redzamus plakātos, prezentācijās, globālās izglītības tēmas apgūst arī starpdisciplināros mācīšanās moduļos reizi semestrī.

Mācību stundās vērotais:
Apmeklējām mūzikas stundu 8.klasē, somu valodas stundu 2.klasē, angļu valodas stundu 9.klasē.
Mūzikas stunda notika studijā ar apskaņošanu, dažādiem mūzikas instrumentiem, kas bija skolēnu rīcībā. Redzējām, kā skolēni mācās spēlēt un dziedāt dziesmu, darboties ansamblī, kur katra dalībnieka individuālajam veikumam ir nozīme.
Somu valodas stundā 2.klasē varēja vērot, kā skolēni mācās patstāvīgi, veic atšķirīgus uzdevumus. Stundas gaitu skolotāja fiksēja uz interaktīvās tāfeles, mācot skolēniem pašiem plānot savu darba laiku. Bija interesanti redzēt, ka tik mazi skolēni labi seko stundas gaitai vai tam, kad jāsākas starpbrīdim.
Angļu valodas stundā 9.klasē skolēni veica testu mācību tēmas noslēgumā. Katram skolēnam ir klēpjdators, viedtālrunis, stundās neizmanto mācību grāmatas, bet digitālus mācību materiālus. Skolēni mācās autonomi, skolotāja sniedz individuālu atbalstu skolēniem.
Visās vērotajās stundās skolēni apguva dzīvei nepieciešamas prasmes, darbojās lietpratības virzienā, kā mācīšanās rīkus pielietojot caurviju prasmes.

Mūsu delegācija apmeklēja arī Alpilas vidusskolu, kas ir viena no iecienītākajām skolām Helsinkos. Skolā mācās aptuveni 750 skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Tie ir audzēkņi, kas runā 19 valodās, izveidotas arī speciālas internacionālās grupas skolēniem, kuri nesen ieceļojuši no citām valstīm un pakāpeniski iepazīst skolas dzīvi. Klases ir piepildītas, vienā klasē var mācīties pat līdz 40 skolēniem, ir arī nelielas grupas, piemēram, spāņu valodu vienā grupā apgūst 7 skolēni. Globālās izglītības jautājumi integrēti dažādos mācību priekšmetos-somu valodā, svešvalodās, sociālajās zinātnēs. Skolas dzīves internacionalizācija notiek arī ar starptautisku projektu starpniecību. Skola darbojas ERASMUS+ KA2 projekta aktivitātēs, novērtējot iespējas papildināt skolēnu svešvalodu prasmes un veicinot sadarbību ar jauniešiem citās Eiropas valstīs.

Somijas skolās gūto pieredzi globālās izglītības veicināšanā iespējams izmantot darbā Latvijas skolās. Veiksmīgi risināms šis jautājums būtu, iekļaujot izglītības procesā starpdisciplināras mācīšanās moduļus, veidojot integrētas stundas, plašāk izmantojot CLIL pieeju, izvēršot projektu darbu. Plašas iespējas šajā jomā piedāvā UNESCO AS skolu projekts. Rūpējoties par izglītības kvalitāti kompetenču pieejas kontekstā, būtiski akcentēt skolēnu atbildību par savu mācīšanos, veicināt autonomu mācīšanos.


Informāciju sagatavoja Maija Baklāne, UNESCO ASP koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā.

pievienots 09.11.2018; 09:08

Pilsētas rīkotajās Lāčplēša dienas sacensībās tika izcīnīta 3.vieta.


2018.gada 7.novembrī Daugavpils Jaunā Forštatē klubs "Sudraba avoti" notika pilsētas rīkotās Lāčplēša dienas piedzīvojumu sacensības.

   Tika izcīnīta 3.vieta.

Skolas komandu pārstāvēja 7.a klases skolēni Evelīna Geriņa, Daniēls Gončaronoks, Lūkass Sandijs Fareņuks, Arturs Šukurovs.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu.


Sporta skolotāja Anita Vilcāne.

pievienots 09.11.2018; 08:41

Spēle “Autobahn”


Daugavpils Valsts ģimnāzijā 6. novembrī notika informatīva un interaktīva spēle 5. – 9. klašu skolēniem “Autobahn”.

Pasākums norisinājās latviešu un vācu valodā. To organizēja VFR vēstniecība, Gētes institūts, DAAD un ZfA sadarbībā ar DSD skolām, tai skaitā, Daugavpils Valsts ģimnāziju. Skolēniem bija iespēja uzzināt interesantus faktus par 12 Vācijas pilsētām, veikt interaktīvus uzdevumus un attīstīt sadarbības prasmes.

Spēlē piedalījās arī divas Daugavpils Vienības pamatskolas komandas. 6.a un 6.b klašu skolēni – Ariadne Gabrāne, Elīza Ribkina, Laura Zuģicka, Daniela Dragonere, Ritvars Nikolajevs – lieliski tika galā ar “viesošanos” Vācijas pilsētās un ieguva 2. vietu. Arī 8.a klases skolēni Roberts Ansons, Alekss Artūrs Fareņuks, Elga Lazebnaja, Diāna Parfjonova un Samanta Pudāne un 7.a klases skolēns Jānis Drelings ir veiksmīgi startējuši un guvuši īstu prieku, piedaloties spēlē.

Skolēnus pasākumam sagatavoja vācu valodas skolotājas Maija Baklāne un Diāna Melāne. Prieks par paveikto darbu un skolēnu interesi par vācu valodu.

1 2 3 jquery lightbox demoby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja Diāna Melāne,
Daugavpils Vienības pamatskolas vācu valodas skolotāja

pievienots 07.11.2018; 09:39

Putras diena.


10.oktobris ir Starptautiskā Putras diena! Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, jau sesto gadu tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās ietvaros soli pa solim skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi.
Jau par tradīciju 7.a klases skolēniem kļuvusi piedalīšanās šajā visnotaļ veselīgajā pasākumā: tika vārīta auzu pārslu putra, mājās atrasts un skolu atnests pats gardākais ievārījums, ko likt pie putras. Pēc skolēnu atzinuma, 10. oktobris paliks atmiņā ar gardo putru, jautrajām sarunām un, saprotams, ar pilniem vēderiem. Paldies Martas Raupes vecmāmiņai par sagādāto pienu , Jānim Drelingam par auzu pārslām un virtuves darbiniecēm par izvārīto putru.


Informāciju sagatavoja:
7.klases audzinātāja S.Vaidere.

pievienots 06.11.2018; 14:22

Mācību brauciens Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.


Saulains un silts atausa 16. oktobra rīts. 7.a klase projekta „Latvijas skolas soma” (LSS) ietvaros devās uz Rīgu. Mūsu mērķis bija izpētīt, kā veidojusies Latvija laikmeta griežos, ka Vecrīga ir vēstures lieciniece, noskaidrot interesantāko ceļā no Daugavpils līdz Rīgai Šis projekts lika skolēniem paskatīties uz daudzām lietām pavisam no citas puses. Ja sākumā daļa teica, ka par Rīgu visu zina, tad beigās – “es to nemaz nezināju, man neviens to nestāstīja”. Gatavojoties braucienam, skolēniem patstāvīgi vajadzēja sagatavot nelielas prezentācijas par apdzīvotajām vietām, kuras bija ceļā no Daugavpils līdz Rīgai. Uzstāšanās netradicionālā vietā ( autobusā) veidoja atbildības sajūtu. Ja sākuma brauciens tika uztverts kā izklaides pasākums, tad beigās tika secināts, ka šāds brauciens dod daudz jaunu zināšanu, liek pašiem justies lieliem un nozīmīgiem.Informāciju sagatavoja:
7.klases audzinātāja S.Vaidere.

pievienots 06.11.2018; 14:22

Daugavpils apskate pa tramvaja logiem projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros.


Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 01.11. 9.b klases skolēni kopā ar angļu valodas skolotāju Sandru Šapali un klases audzinātāju Ritu Ostapko piedalījās izzinošā mācību nodarbībā „Daugavpils pa tramvaja logiem”. Pilsētu apskatījām, braucot ar retro tramvaju, šķērsojot 5 pilsētas mikrorajonus, piestājot 19 pieturās un ,noklausoties stāstījumu angļu valodā par galvenajiem pilsētas objektiem. Gide interesanti stāstīja par pilsētu un tās vēsturi, prata ieinteresēt mūsu skolēnus ar atjautīgiem jautājumiem.

Foto

Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 05.11.2018; 13:48

Ekskursija uz K.Ulmaņa dzimtajām mājām un piemiņas muzeju “Pikšas”.


Šī gada 15.oktobrī mūsu skolas 8.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Svetlanu Volosovu un vēstures skolotāju Birutu Ivanovu projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros devās uz Dobeles novadu, lai apmeklētu Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas un piemiņas muzeju “Pikšas”.

Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas “Pikšas” ir vieta, kur viņš pavadījis bērnības gadus. Laiku pa laikam atgriezdamies, šeit prezidents smēlās spēkus, šeit radās pirmās domas par tautas brīvību, pašcieņu, tautas labklājību. “Pikšas” atrodas Bērzes pagastā, Dobeles novadā, starp Jelgavu un Dobeli. Muzejs veidots kā 20. gadsimta 30. gadu lauku sēta, kas raksturo Latvijas zemkopības attīstību šajā laika posmā.

Visi bijām apmierināti ar mācību ekskursiju, un bijām laimīgi par jaunām zināšanām, kuras ieguvām nodarbības laikā-uzzinājām daudz jauna par Kārli Ulmani.


Informāciju sagatavoja:
8.klases audzinātāja: S.Volosova.

pievienots 02.11.2018; 08:24

Vienības pamatskolas 2017./2018.m.g. absolventu gaitas.


2017./2018. m.g. Vienības pamatskolu absolvēja 21 skolēns.

6 no tiem turpina mācīties vispārizglītojošās skolās: 1 absolvents Valsts ģimnāzijā un 5 absolventi 12.vidusskolā.

15 absolventi ir izvēlējušies profesionālo virzienu un turpina mācīties: 6 Daugavpils tehnikumā- Profesionālās izglītības kompetences centrā , 5- Daugavpils Būvniecības tehnikumā, 2- Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā un 2 absolventi mācās Rīgas Jūrskolā.

Priecājamies par savas skolas absolventiem!

Informāciju apkopoja karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 25.10.2018; 10:56

Daugavpils apskate pa tramvaja logiem.


Projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros 18.10. 9.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Olgu Novicku un angļu valodas skolotāju Sandru Šapali piedalījās izzinošā mācību nodarbībā „Daugavpils pa tramvaja logiem”. Pilsētu apskatījām, braucot ar retro tramvaju, šķērsojot 5 pilsētas mikrorajonus, piestājot 19 pieturās un noklausoties stāstījumu angļu valodā par galvenajiem pilsētas objektiem. Gide Ivonna interesanti stāstīja par pilsētu un tās vēsturi, prata ieinteresēt mūsu skolēnus ar atjautīgiem jautājumiem.

Foto

Informāciju sagatavoja angļu valodas MK vadītāja, angļu valodas skolotāja Sandra Šapale.

pievienots 25.10.2018; 10:53

Karjeras nedēļa- 2018.Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.

Laikā no 8.līdz 12.oktobrim pasākumi norisinājās vairākās Latvijas vietās vienlaikus. Ar katru gadu pilsētu un novadu skaits palielinās. Tēma bija „Tavs karjeras skrejceļš”.

Tās laikā jauniešiem bija iespēja:
• iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
• tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
• apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas.

Jaunieši varēja piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.

Šogad skolēni tika aicināti piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos, lai izvērtētu savas intereses, spējas, prasmes, zināšanas, kā arī rakstura īpašības veiksmīgas karjeras veidošanai, iepazītu darba tirgu. Skolēni kopā ar saviem klašu audzinātājiem devās mācību ekskursijās uz uzņēmumiem un aicināja viesus.

5. b klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju apmeklēja Novadpētniecības un mākslas muzeju, interaktīvo nodarbību "Profesijas laiku lokos", 11.10. skolā bija tikšanās ar jaunsargiem.

5. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju apmeklēja atklāšanas pasākumu " Dzīvā bibliotēka" ( 5. - 8.kl.)

9.a un 9.b klases skolēni kopā ar karjeras konsultanti apmeklēja atklāšanas pasākumu- diskusiju ar Aleksi Daumi- 9. - 12.kl.

9.a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju un karjeras konsultanti apmeklēja Latgales Centrālo bibliotēku, apskatīja piedāvāto grāmatu apskatu “Manas nākotnes ieceres” un interesanto stāstījumu par profesiju izvēli.

9. b klases skolēniem kopā ar klases audzinātāju notika klases stunda- tikšanās ar jaunsargiem.

8.a klasē notika audzināšanas stunda ''Ieteikumi veiksmīgai profesijas izvēlei.''

7.a klase kopā ar klases audzinātāju iepazinās ar viesnīcai "Latgola" nepieciešamajiem darbiniekiem, to darba specifiku, darbību. Pasākumu ļoti interesanti vadīja viesnīcas vadītāja Ruta Priede.

6.b klase audzināšanas stundu veltīja sarunai ar Jaunsargu pārstāvjiem.

2. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju devās uz bibliotēku "Zīlīte" iepazīties ar bibliotekāra profesiju, bibliotekāra darba pienākumiem.

Karjeras nedēļas laikā 2. b klases skolēni kopā ar kl. audzinātāju tikās ar Evelīnas Višņakovas māmiņu. Viņa pastāstīja par gida profesiju, par darba pienākumiem, par interesanto profesijā. Vairākus gadus Evelīnas māmiņa bija gide Ēģiptē. Viņi daudz interesantu faktu uzzināja par šo valsti.

Sākumskolas skolēni veidoja karjeras māju no saviem zīmējumiem par savu nākotnes profesiju.

2. c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju iepazinās ar profesijām klases stundā „Meistarības feja” .

3.c klasē notika klases stunda "Karjeras kāpnes" un visi klases skolēni piedalījās zīmējumu izstādē.

3.b klasē un 1. a klasē notika klases stunda "Profesijas".

4. b klasē notika audzināšanas stunda „Mana nākotnes profesija”.

Kopā Karjeras nedēļas pasākumos tika iesaistīti gandrīz visi mūsu skolas skolēni.

Liels paldies skolotājām un klašu audzinātājām par ieguldīto laiku un darbu, īpašs paldies sk. A.Plotkai, sk. R. Stanķevičai, sk. A.krauklei, sk. I. Geibai, sk. Ž. Oļehnovičai, sk.R. Ostapko, sk. O. Novickai, sk. S.Vaiderei, O. Ostrovskai, un sk. I. Lukaševičai un sk. E. Smirnovai, sk. I. Bicānei, sk. R. Kumpiņai, sk. A.Rakickai, sk. Kr. Ignatānei visiem pārējiem klašu audzinātājiem, kas organizēja audzināšanas stundas par karjeras izvēli un mudināja skolēnus piedalīties zīmējumu izstādē, paldies sk. L. Miderei-Davidčukai, par sniegto atbalstu zīmējumu izstādes organizēšanā.

Foto
Zīmējumu izstādes foto

Informāciju sagatavoja:
Karjeras konsultante Sandra Šapale.

pievienots 24.10.2018; 16:46

Daugavpils pilsētas skolēnu sacensības dambretē.


18.oktobrī mūsu skolas skolēni pārstāvēja skolu pilsētas sacensībās dambretē, kuras notika Daugavpils šaha un dambretes klubā.
Skolas komandu pārstāvēja 5.a kl. Rolands Daukšts, 5.c kl. Alīna Grigorjeva, Edgars Snetkovs, 6.a kl. Emīls Gailums. Tika izcīnīta 3. vieta.

Paldies skolēniem par cīņassparu un vecākiem par atbalstu!


Informāciju sagatavoja:
Sporta skolotāja M.Skrūzmane.

pievienots 22.10.2018; 15:50

Mācību ekskursija Latvijas valsts simtgades programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.


Sigulda, nenoliedzami, ir vislabāk zināmā aktīvās atpūtas un pastaigu vieta rudenī, tomēr daudz mazāk cilvēku zina par šīs Vidzemes pilsētas ar skaisto reljefu mazo "māsu" Latgalē. Runa ir par dabas liegumu "Pilskalnes Siguldiņa", kur iekārtotas vairākas interesantas izziņas takas ar skulptūrām, avotiem, tiltiņiem un skaistām ainavām.

11. un 12. oktobrī 5.klašu skolēni devās uz dabas liegumu "Pilskalnes Siguldiņa". Tas ir 59,3 hektārus liels un atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem.

Tā kā šogad latviešu valodas stundās skolēni iepazīstas ar A. Brigadieres darbu „Sprīdītis”, mums bija interesanti iziet Sprīdīša taku, kurā ir izvietotas 32 pasakas varoņu koka skulptūras.

Sprīdīša takas garums ir 1, 6km, tā sākas pie nelielas 18.-19. gs. mākslīgi veidotas ūdenskrātuves un līkumo tai apkārt. Tā ejot līdzi pasakai, klausoties ģida stāstījumu, uzdodot jautājumus, sekojot līdzi narādes zīmei ar putniņu, mēs iepazinām koku daudzveidību, apskatījām pilskalnu Melnaiskalns, gājām pāri gravām, ieklausoties dabas mūzikā - strautu čalās, vēja čukstos un putnu dziesmās.

Krāšņā, silti rudenīga un emocijām bagāta pastaiga mums izdevās!


Informāciju sagatavoja:
5.klašu audzinātājas Ž.Olehnoviča, I.Geiba un S.Belousova.

pievienots 22.10.2018; 15:41

Piedzīvojumu parks Tarzāns.


9. oktobrī 6.b klase devās pargājienā ar mērķi radīt interesi par aktīvo atpūtu kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas veidu un iesaistīt ikvienu skolēnu veselīgās aktivitēs, kas var būt cieši saistītas arī ar mācību procesu un sava novada un apkārtnes apzināšanu un izpēti. Daugavpilī, pie Lielā Stropu ezera pludmales, kurai piešķirts Zilais karogs, izveidots jauns tūrisma objekts – piedzīvojumu parks “Daugavpils Tarzāns” ar 6 šķēršļu trasēm, kas paredzētas aktīvai atpūtai bērniem. Šajā dienā laikapstākļi mūs lutināja ar rudenim neierasto siltumu. Ekskursijas laikā mēs varējām izbaudīt gan skaistus dabas skatus, gan interesantu stāstījumu.
Pārgājiens bija ļoti interesants!Informāciju sagatavoja:
6. b klases audzinātāja , Oksana Ostrovska

pievienots 15.10.2018; 14:38

2018.gada 11.oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika pilsētas rīkotās sacensības volejbolā 2003.-2004.g.dz. zēniem.


Tika izcīnīta 1.vieta.

Skolas komandu pārstāvēja 9.a klases skolēns Sandis Vilcāns,
9.b klases skolēns Leo Catlakšs,
8.a klases skolēni Valters Cveks, Aigars Tarasovs, Marjans Valentinovičs, Pāvels Kalniņš,
7.a klases skolēni Sandis Cimotišs, Aleksey Silibitkins.

Paldies skolēniem par piedalīšanos un vecākiem par atbalstu!Informāciju sagatavoja:
Sporta skolotāja Anita Vilcāne.

pievienots 15.10.2018; 13:41

10. oktobris - Starptautiskā garīgās veselības diena.

Garīgā veselība ir garīgā labklājība, kas ir veselības un dzīves kvalitātes būtiska sastāvdaļa. Tas ir nosacījums spējai mācīties, strādāt un piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
Par garīgi veselu cilvēku sevi var uzskatīt tas, kurš:
• nevaino sevi vai citus,
• analizē situāciju un rīkojas, nevis nodarbojas ar vainīgā meklēšanu;
• mierīgi reaģē uz veiksmēm vai neveiksmēm ikdienas dzīvē;
• jūtas laimīgs,
• uzvedas atbilstoši sabiedrībā pieņemtajām normām;
• pozitīvi domā par sevi un savu dzīvi;
• sevi nākotnē redz laimīgu, veiksmīgu un apmierinātu;
• spēj pārvarēt stresu;
• veiksmīgi tiek galā ar negatīviem notikumiem savā dzīvē;
• sevi adekvāti novērtē.

Garīgā veselība ir ļoti nozīmīga ikviena cilvēka vispārējās veselības sastāvdaļa. Cilvēks ir viens veselums, tāpēc gan fiziskā, gan emocionālā veselība ir savstarpēji saistīta un vienlīdz svarīga.

Kā uzturēt garīgo veselību?
• Svarīgi ir biežāk izpaust pozitīvās emocijas un jūtas: prieku, laimi, mīlestību, piedošanu,dāsnumu.
• Nebaidīties runāt par savām emocijām.
• Domāt pozitīvi.
• Spriedzi un stresu mazināt ar aktivitātēm, kas rada mieru un harmoniju sevī, piemēram pastaigas svaigā gaisā, ūdens procedūras, pilnvērtīgs miegs, elpošanas un muskuļu atbrīvošanas vingrinājumi.
• Brīvajā laikā radoši darboties.
• Jautri pavadīt laiku ar ģimeni, draugiem.
• Prast plānot savu laiku.

Lai būtu apmierinātam ar dzīvi, ar sevi, ar apkārtējo pasauli, liela nozīme ir attieksmei pret savu un līdzcilvēku veselību! Atcerieties, harmoniskas, mierīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem var būtiski mazināt iespēju tikt pie garīgās veselības problēmām, taču vispirms ir jāsāk pašam no sevis.

Noteikumi lai dzīvotu labāk.


Veido harmoniju sevī!

Garīgā veselība ir mūsu rokās!
Informāciju sagatavoja psiholoģe Tatjana Laizāne

pievienots 10.10.2018; 08:32

UNESCO nedēļa 2018 – 08.-14.10.


Viens no UNESCO uzdevumiem ir veicināt pieejamu un kvalitatīvu informācijas vidi, veidojot aktīvu un kritiski domājošu sabiedrību, kas novērtē un saglabā pārmantotās zināšanas.

Tādēļ šogad UNESCO nedēļas tēma ir „Izstāsti mantojumu”, kuras laikā ikviens tiek aicināts skaidrot mantojuma vērtības un radīt tām vietu informatīvajā telpā, iesaistoties prasmīgā materiālo un nemateriālo, dabas un kultūras mantojuma vērtību dokumentēšanā, tādējādi kļūstot par Mantojuma stāstnieku.

Tā kā esam UNESCO Asociētā skolu tīkla dalībnieki, aicinu mūsu skolas skolēnus, skolotājus, skolēnu ģimenes aktīvi iesaistīties UNESCO nedēļas aktivitātēs.

Kā kļūt par mantojuma stāstnieku?

Tam nepieciešams:
• iepazīties ar UNESCO LNK veidoto prezentāciju par mantojuma stāstīšanas metodēm;
• piedalīties vai rīkot izglītojošas lekcijas/ stundas par vietējai kopienai vai reģionam svarīgām mantojuma vērtībām;
• veidot mācību stundu skolā vai nodarbību muzejā par nacionāli novērtētām un starptautiski atzītām mantojuma vērtībām;
• sagatavot reportāžu (videosižetu, audiostāstu, bloga rakstu) par kādu Latvijas mantojuma vērtību;
• digitalizēt savai ģimenei nozīmīgas fotogrāfijas; atmiņu stāstus ar kultūrvēsturisku nozīmi un ievietot tos dažādos tiešsaistes resursos, lai tie kļūtu pieejami plašākai sabiedrībai;
• vietnē Facebook savu profila attēlu ierāmēt ar Mantojuma stāstnieka atpazīšanas zīmi.

Ar UNESCO nedēļā paveikto aicinām dalīties savās vai pārstāvētās organizācijas internetvietnēs vai sociālo tīklu vietnēs (nosūtot saiti uz ievietoto materiālu e-pastā programmas@unesco.lv), izmantojot mirkļbirku #unesconedela2018, lai arī citi to var izmantot kā noderīgu un kvalitatīvu avotu Latvijas un pasaules mantojuma vērtību iepazīšanai.

Pielikumā: UNESCO LNK veidotā prezentāciju par mantojuma stāstīšanas metodēm

Esiet aktīvi UNESCO nedēļas dalībnieki!

Informācija sagatavota pēc UNESCO LNK materiāliem.
Maija Baklāne, UNESCO ASP koordinatore Daugavpils Vienības pamatskolā

pievienots 09.10.2018; 13:48

Nodarbība 1. klašu skolēniem "Laiks iepazīties ar psihologu"


Tradicionāli septembrī pirmo klašu skolēniem tiek piedāvāta nodarbība “Laiks iepazīties ar psihologu”. Pirmklasnieki uzzināja, ka psihologs ir cilvēks ar padziļinātām zināšanām par cilvēka uzvedību, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologs palīdz orientēties dažādās sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Psihologs savā darbā izmanto dažādas metodes – konsultēšanu, novērošanu, psihodiagnostiku, praktiskas nodarbības. Skolēni uzzināja, kas ir psihologs, ko viņš dara skolā un kādos gadījumos var griezties pēc palīdzības. Skolēni aktīvi iesaistījās sarunā, izmēģināja dusmu mazināšanas tehniku, iepazinās ar relaksācijas metodēm un spēlēja iepazīšanās spēli.

20180920_131900 20180920_131903 20180919_122108 20180919_122114 20180920_122025 20180920_122044 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1

Informāciju sagatavoja skolas psiholoģe Tatjana Laizāne

pievienots 08.10.2018; 12:55

Veselību veicinošas interaktīvas nodarbības sadarbībā ar Stradiņa Universitāti un SPKC.
Piektdien, 28. septembrī Vienības pamatskolā notika interaktīvas nodarbības 1.klašu skolēniem “Personīgā higiēna” un 2.klašu skolēniem “ Izvairīšanās no traumatiskām situācijām”, ko vadīja Stradiņa Universitātes pasniedzējas.Intresantā, bērniem saistošā formā veidotas praktiskas nodarbības palīdzēs bērniem apgūt pareizus higiēnas un drošības principus, veidojot izpratni par tiem.

• Nodarbības beigās skolēni saņēma vērtīgas dāvaniņas un izzinošus izdales materiālus.


Skolēni ar prieku izmantos ikdienā šīs vērtīgās zināšanas!

Foto


Vēlot visiem labu veselību,
Vienības pamatskolas veselību veicnošās skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 02.10.2018; 14:05

Daugavpils Vienības pamatskola aktīvi atzīmē Sirds veselības dienu!
29. septembris – Pasaules sirds veselības diena!

Pasaules sirds diena tika organizēta mūsu skolā ar devīzi "Mīli savu sirdi!" Sirds slimības ir nozīmīgākā sabiedrības veselības problēma visā pasaulē – un arī Latvijā.
Mērķis ir veicināt skolēnu, skolotāju un vecāku informētību par sirds un asinsvadu slimību novēršamajiem riska faktoriem, akcentējot veselīga, sabalansēta uztura un aktīva dzīvesveida lomu sirds veselības saglabāšanā un profilaksē. Skolēni un vecāki aktīvi iesaistījās aktivitātē “Lai sirsniņa būtu vesela...” – kā rezultātā tapa liela, liela sirsniņa ar padomiem un ieteikumiem, ko jādara ikvienam cilvēkam, lai sirsniņa būtu vesela. Radio raidījumā aicināja ikvienu mīlēt un saudzēt savu sirsniņu – veselīgi ēst, būt aktīvam un vairāk smaidīt! Tika izveidots informatīvs stends par sirds veselībai svarīgiem jautājumiem, lai ikviens skolēns, skolotājs, vecāks iepazītos ar vērtīgiem ieteikumiem savai Sirds veselībai! Daži ieteikumi: lai Tava sirds būtu vesela, jāizdara veselīga izvēle, ar pareizu dzīvesveidu - veicot regulāras fiziskās aktivitātes, lietojot veselīgu uzturu, izvairoties no stresa.Sirds veselības veicināšanai ir svarīgi iegaumēt šādus veselīga uztura izvēles principus:
1. Lietojiet zivis (vismaz 2 reizes nedēļā) un kvalitatīvu augu eļļu!
· Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
2. Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā!
· Nelieciet sāli klāt jau gatavam ēdienam.
· Samaziniet sāls daudzumu gatavojot.
· Izvairieties no sāļiem ēdieniem.
3. Lietojiet daudz (vismaz 400 – 500g dienā) svaigu dārzeņu, salātu, arī augļu!

4. Izvairieties lietot uzturā ātrās ēdināšanas tipa produktus kā, piemēram, frī kartupeļi, burgeri u.tml.
5. Ik dienas uzņemiet vismaz 30-45 g šķiedrvielu, lietojot uzturā graudaugu produktus, augļus un dārzeņus.
6. Samaziniet saldumu un konditorejas izstrādājumu lietošanu uzturā, nelietojiet saldinātos dzērienus!

20180928_111841 20180928_104758 20180928_104822 20180928_104839 20180928_104915 20180928_104925 20180928_105007 20180928_105012 20180928_105025 20180928_105031 20180928_111612 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1
Mīliet savu sirdi!


Ar veselības vēlējumiem,
Veselību veicinošas skolas koordinatore Inga Sokolova

pievienots 02.10.2018; 13:57

Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta vēlēšanas 2018• Daugavpils Vienības pamatskolā 25.septembrī notika ikkgadējās Skolēnu Parlamenta vēlēšanas, piedalījās visi balstiesīgie 4.kl. - 9.kl. skolēni!
• Vēlēšanās piedalās 9 partijas, ar izstrādātajam programmām (viena klase – vienota partija).


• Svarīgi bija iepazīties ar partiju programmām, ko topošie paralamentārieši mums sola, un izlemt, kuram uzticēsim šo atbildīgo lomu!
• Vēlēšanās skolēni un skolotāji piedalījās ļoti aktīvi. Paldies par izteikto viedokli!
• Parlamentā iekļuva no katras klases vairāk punktu ieguvušie kandidāti.
• Pirmā Skolēnu parlamenta sanāksme notika 28.septembrī, nākošās sēdēs vēlēs skolas prezidentu, dažādu nozaru ministrus! Un jau sāks plānot tuvākos skolas pasākumus!

Vienības pamatskolas skolēnu Parlaments – 2018
Sastāvs :

5.a Partija «Piektā doma » - Sintija Ivbule
5.b «Vienība partija » - Ulrika Graudiņa
5.c Partija «Aktīvie » - Emīlija Matisone
6.a „Vienotā partija" – Aurēlija Zalāne, Linda Širvinska, Emīls Gailums
6.b „Ceļš nākotnei"- Amanda Griķe
7.a Partija „Nākotnes izaugsmei"- Jānis Drelings, Enija Ivanova, Laina Agafonova
8.a „Sapratnes un atbalsta partija"- Elga Lezebnaja
9.a „Devīto impērija"- Anastasija Naumova, Rita Brauna
9.b „Vienotie devītie" – Jana Valpētere

Apsveicam Vienības pamatskolas skolēnu Parlamenta pārstāvjus!
Vēlam veiksmi izvirzīto mērķu īstenošanā un skolas ikdienas dzīves daudzveidošanā!


FotoInformāciju sagatavoja sociālo zinību skolotāja Inga Sokolova.

pievienots 02.10.2018; 13:31

Sporta pasākums "Esam aktīvi!"


No 23.-30.septembrim Latvijā norisinājās Eiropas sporta nedēļa #BEACTIVE. Mūsu skola 27.septembrī piedalījās ar savu pasākumu.
Skolas starpbrīžos skolas sporta zālē skolēni izpildīja vingrojumu “dēlītis” jeb “planka”. Kopējais rezultāts 21min. 8sek.
Izturīgākie trīs skolēni no klases ieguva veicināšanas balvas.

Paldies skolēniem un klašu audzinātājiem par atbalstu pasākumā.


Informāciju sagatavoja sporta skolotājas M.Skrūzmane, A.Vilcāne

pievienots 02.10.2018; 08:51

Dzejas dienas mūsu skolā


Kā katru gadu septembrī mūsu skolā notiek Dzejas dienu pasākumi.

Literatūras stundās tiek lasīta dzeja, īpaša uzmanību šogad pievērsām Inese Zanderes daiļradei, jo šogad dzejniece svinēja 60 gadu jubileju.

11. septembrī skanēja radiopārraide un varēja vērot prezentāciju veltītu Dzejas dienām. Skolas gaiteņos ievirpuļoja un izdaiļoja “Dzejas lapkritis”.”To veidoja uz kļavu lapām gan dažadu dzejnieku, gan pašsacerēti dzejoļi par Latviju.

5. 6. klašu skolēni apmeklēja bērnu bibliotēku “Zīlīte”, kur viņi guva ieskatu jaunākajos bērnu dzejas krājumos, varēja pildīt dažādus radošus uzdevumus.

Tradicionāli, atzīmējot Dzejas dienas, Raiņa mājā Berķenelē notiek skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”, kurā piedalījās arī mūsu skolas skolēni J.Brikova (5.a) un Dominiks Prauliņš (2.c)

43 345 435 IMG_3559 IMG_3560 IMG_3566 IMG_3569 IMG_3570 IMG_35561 php lightbox photo galleryby VisualLightBox.com v6.1Informāciju sagatavoja Latviešu valodas un mākslas jomas MK vadītāja I.Geiba

pievienots 25.09.2018; 09:41

Uzsākam dalību projektā "Mūsu mazā bibliotēka"
Daugavpils Vienības pamatskolas bibliotēka uzsāk dalību jaunā projektā “Mūsu mazā bibliotēka”, kas ir izdevniecības “Liels un mazs” izglītojošs lasīšanas veicināšanas projekts 4-8 gadīgiem bērniem, kurā sadarbojas izdevēji no 6 Eiropas valstīm. “Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm.

Programma ilgs līdz 2019. gada maijam, un tajā iekļautas kopā sešas augstvērtīgas bilžu grāmatas no Polijas, Slovēnijas, Igaunijas, kā arī viena no Latvijas - jau agrāk izdotā Mārtiņa Zuša bilžu grāmata “Nenotikušais atklājums”. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir tikpat nozīmīga loma kā tekstam, autors un ilustrators papildina viens otru, padarot grāmatu par nedalāmu vienību.

Projektā iesaistītie bērni kopā ar skolotājiem un bibliotekāriem lasīs bilžu grāmatas, runās par tām, veiks dažādus radošus uzdevumus un pildīs īpašu darba burtnīcu, ko “Liels un mazs” izdos jau šajā rudenī – tajā bērni vēlreiz satiks grāmatas varoņus un attīstīs radošās prasmes.

2018. gada oktobrī un 2019. gada februārī Latvijā viesosies grāmatu autori no Polijas, Slovēnijas un Igaunijas, kas tiksies ar bērniem, vadīs darbnīcas, stāstīs par savu grāmatu un valsti. Autori tiksies ar bērniem ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas vietās. Viņi dosies ciemos pie bērniem, kas projektā iesaistījušies visaktīvāk. To noteiks izdevniecība “Liels un mazs”, vadoties no projekta dalībnieku iesūtītajiem materiāliem par projekta norisi.

Projekta aktivitātes tiks atspoguļotas skolas mājaslapā, sadaļā “Bibliotēka”


Informāciju sagatavoja skolas bibliotekāre J. Celma, izmantojot izdevniecības “Liels un mazs” materiālus.

pievienots 20.09.2018; 10:43

Laba tradīcija!


“Daba – vienīgā grāmata, kurā katra lappuse ir dziļa satura pilna.”
(Johann Wolfgang von Goethe)


Latvijas valsts mežu organizētajā ekspedīcijā 2018.gada 14.septembrī devās Daugavpils Vienības pamatskolas 6. klases skolēni. Ekspedīcija norisinājās atbilstoši dabaszinību standartam, ko organizēja AS „Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru un AS „Latvijas Finieris.”

Ikgadēja piedalīšanās šajā projektā mūsu skolā ir kļuvusi par tradīciju! Skolēni varēja uzzināt par jaunaudžu kopšanu, meža retināšanu, koku sugām, meža aizsardzību, koku īpašībām. Ekspedīcijas stacijā (Matemātika mežā) skolēniem bija iespēja izmantot matemātikas zināšanas, kā ar dažādām metodēm var noteikt koka augstumu, aprēķināt koku daudzumu uz vienu hektāru, noteikt koka vecumu. Pieredzējušu mežsaimnieku vadībā skolēni darbojās 10 meža izziņas pieturās, iepazīstot meža zinātni un attīstot sadarbības prasmes grupās. Ekspedīcijas dalībniekiem uzdeva gan atjautības jautājumus, gan uzdevumus, kas pārbaudīja viņu zināšanas dabaszinībās – atrodi produktu, kurā nav izmantota koksne, nosaki koku sugas, atrodi mežā bojātos kokos un nosaki bojājuma iemeslus. Skolēni uzzināja, cik svarīgi stādīt jaunus mežus, lai arī nākamās paaudzes varētu iegūt kvalitatīvus kokmateriālus un dzīvot veselībai draudzīgās koka mājās. Skolēni uzzināja, kā dabaszinībās un citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzinājās cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veica praktiskus un radošus uzdevumus, veidoja izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Komandas darba rezultātā tapa tilts bez naglām, kuru varēja pāriet jebkurš 6. klases ekspedīcijas dalībnieks. Ar prieku tika vērots, kā skolēni sadarbojās, bija izpalīdzīgi, atsaucīgi un radoši meža ekspedīcijas dalībnieki. Skolotāji un skolēni ir vienisprātis, ka tādi projekti sekmē un motivē skolēnus apgūt dabaszinības.

Paldies meža ekspedīcijas organizatoriem par
iespēju piedalīties ekspedīcijā un atpūsties noslēguma piknikā!

Paldies vecākiem par doto iespēju bērniem
mācīties ne tikai skolas vidē, bet arī ārpus tās!

Foto

LVM fotoatskaite


Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Vienības pamatskolas dabaszinību skolotājas Oksana Ostrovska
un Lilita Razminoviča.

pievienots 17.09.2018; 13:28

pievienots 10.09.2018; 15:30

Svarīga informācija par braukšanas atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā


Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus Daugavpils pilsētas sabiedriskajā transportā ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu un iesniegt to skolas kancelejā lietvedības pārzinei (233.kabinetā) no 15. augusta.

Galvenie noteikumi braukšanas maksas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā saņemšanai:
• izglītojamajiem ir jābūt deklarētiem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;
• Kopā ar iesniegumu skolā ir jāiesniedz izglītojamā fotogrāfiju (3x4).

Neaizmirstiet par to, ka kopā ar braukšanas biļeti būs jāuzrada skolēna apliecība (līdz ar to skolēna apliecību ir jāpagarina vai jāsaņem pie lietvedības pārzines, līdzi paņemot skolēna fotogrāfiju (3x4)).

Iesnieguma veidlapa

pievienots 15.08.2018; 14:17